भरती

दस्तऐवज
TitleDateFile TypeFile Size(KB)View
1   जाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी. New 11/11/2016 पी डी फ 3921 DownLoadजाहिरात-सामाजिक कार्यकर्ता,प्रकल्प समन्वयक,प्रकल्प संचालक,मूल्यमापन अधिकारी,वित्त अधिकारी.      डाऊनलोड
2   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper 01/09/2016 पी डी फ 2025 DownLoad   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) Newspaper डाऊनलोड
3   विशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) 23/08/2016 पी डी फ 949 DownLoadविशेष कार्य अधिकारी पदाची जाहिरात (करार पद्धतीने) डाऊनलोड
4   विधि अधिकारी निवड. 04/03/2016 पी डी फ 450 DownLoadविधि अधिकारी निवड. डाऊनलोड
5   विधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण 02/03/2016 पी डी फ 525 DownLoadविधि अधिकारी पदाचे मूलाखात गुण डाऊनलोड
6   विधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी 18/02/2016 पी डी फ 79 DownLoadविधी अधिकारी गट ब मुलाखत यादी डाऊनलोड
7   Law Officer Advt. 28/12/2015 पी डी फ 2432 DownLoadLaw Officer Advt. डाऊनलोड
8   तरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी 28/07/2015 पी डी फ 1405 DownLoadतरुगाधिकरी श्रेणी 2 प्रतिक्षा यादी डाऊनलोड
9   वैद्यकिय परीक्षेसाठी गैरहजर 28/07/2015 पी डी फ 8616 DownLoadवैद्यकिय परीक्षेसाठी गैरहजर  डाऊनलोड
10   तुरुंगाधिकारी श्रेणी- २ निवड यादी २०१५ 23/07/2015 पी डी फ 2570 DownLoadतुरुंगाधिकारी श्रेणी- २ निवड यादी २०१५ डाऊनलोड
12345